پمپ پیستونی فشار بالا HIGH PRESSURE SYRINGE PUMP


دستگاه نمونه بردار خودکار اتوسمپلر  AUTOSAMPLER


پتانسیواستات  و گالوانواستات پرتابل PORTABLE POTENTIOSTAT & GALVANOSTAT


دستگاه اندازه گیری یون و اسیدیته ION & PH METER


دستگاه اندازی گیری کشش سطحی تنسیومتر TENSIOMETER


دستگاه لایه نشانی غوطه وری – دیپ کوتر DIP COATER


تولید پودر با اتمایزر آلتراسونیک  ULTRASONIC POWDER GENERATION


دستگاه لایه نشانی چرخشی – اسپین کوتر SPIN COATER


پمپ پریستالتیک آزمایشگاهی  LABORATORY PERISTALTIC PUM


پمپ پریستالتیک صنعتی  INDUSTRIAL PERISTALTIC PUMP


لایه نشانی مولکولی لانگمویر بلاجت LANGMUIR BLODGETT (MOLECULAR) DEPOSITON


پمپ سرنگی دوگانه DOUBLE SYRINGE PUMP


تیتراتور پتانسیومتری اسید و بازی (نقطه تنظیمی)  SET POINT AUTOTITRAT


تیتراتور پتانسیومتری تمام اتوماتیک  POTENTIOMETRIC AUTOTITRATOR


دیتالاگر و ثبات داده دینامیکی با کاربرد عمومی  GENERAL DYNAMIC DATALOGGER


ارتعاش سنج پرتابل و رومیزی DESKTOP-PORTABLE VIBROMETE